อิทธิพลของศิลปะสมัยอยุธยา

เรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของศิลปะสมัยอยุธยามีดังนี้

ศิลปะในสมัยอยุธยานั้นเรียกได้ว่าถูกอัดแน่นไปด้วยอิทธิพล เพราะเป็นยุคสมัยที่เปิดรับอารยะธรรมและศิลปะจากหลากหลายเชื้อชาติ ที่มีศิลปะประเภทต่างๆ ซึ่งได้นำมาผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว จนทำให้กลายมาเป็นลักษณะที่เด่นชัดในแบบเฉพาะของตนเองได้

หาได้ทำการอ้างอิงจากหลักฐานที่ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ ทำให้ปัจจุบันอย่างเราทราบว่า ศิลปะสมัยอยุธยานั้นประกอบไปด้วย ศิลปะประเภทประติมากรรม และ สถาปัตยกรรม ได้แก่ พระพุทธรูปและสถูปเจดีย์ แต่เพราะศิลปะรูปแบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่อยุธยาทำการโยกย้ายเมือง จึงทำให้มีผลงานของศิลปะนี้ไม่ค่อยมากนัก

นอกเหนือจากพระพุทธรูปเท่านั้นที่ยังคงสามารถพบเห็นได้ ศิลปะอยุธยา แน่นอนว่าเป็นผลงานศิลปะที่ต้องเดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยา เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานประมาณ 417 ปี ซึ่งในยุคนั้นมีการรวบรวมศิลปะไว้หลากหลายแขนงเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผลงานทางศิลปะในยุคนั้นมีความคล้ายกันเกิดขึ้น

และมีความพัฒนารูปแบบขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของสภาพบ้านเมือง หากแต่ศิลปะในสมัยอยุธยานั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นระยะ เป็น 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่1 หรือ สมัยอยุธยาตอนต้น อยู่ในช่วงของพ.ศ.1893 – พ.ศ.2031 ศิลปะในช่วงระยะนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามประเพณีนิยมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ศิลปะของประเพณีและวัฒนธรรมจากเมืองโบราณที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
  • ระยะที่2 หรือ สมัยอยุธยาตอนกลาง อยู่ในช่วงของพ.ศ.2032 – 2172 ในส่วนของยุคนี้นั้นศิลปะสมัยอยุธยาได้ถูกแสดงออกซึ่งที่เป็นลักษณะในรูปแบบของตนเอง
  • ระยะที่3 หรือ สมัยอยุธยาตอนปลาย อยู่ในช่วงของพ.ศ.2173 – 2310 โดยศิลปะอยุธยาในช่วงนี้นั้นจะแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างออกมาให้เห็นชัดเจน ซึ่งทำให้เรานั้นเห็นได้เด่นชัด และในเวลาต่อจึงกลายมาเป็นต้นแบบศิลปะให้แก่ศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์

ในศิลปะในสมัยอยุธยาทั้งหมด 3 ระยะ ส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเช่นเดียวกันศิลปะในสมัยสุโขทัย โดยรวมแล้วศิลปะสมัยอยุธยาโดดเด่นทางด้านประติมากรรม ในส่วนของศิลปะประเภทนี้จะมีผลงานออกมาให้เห็นและแสดงถึงความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธรูปสมัยนี้นิยมหล่อด้วยสำริด หรือไม่ก็สามารถทำได้ด้วยวัสดุอื่นๆได้บ้างเช่น หิน ไม้ ปูนปั้น ดินเผา รวมไปถึงทองคำ นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างพระพิมพ์โบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆหลายองค์

ในสมัยโบราณเรียกว่า พระแผง โดยงานศิลปะชิ้นนี้นั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง แต่ในช่วงอยุธยาตอนปลายนั้นมักจะนิยมใช้สร้างพระพิมพ์ ให้เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสวยงาม และในด้านของสถาปัตยกรรม ก็มีทั้งเกี่ยวข้องกับพรพุทธศาสนาแสถานบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปในยุคนั้นอีกเช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนเรื่องราวดีๆโดย  เล่นบาคาร่าให้ได้เงิน